Informacja o przetwarzaniu danych osobowy Gości firmy Marcin Ławrynowicz

ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (EU) DZ.Urz.UE L 119. S1 – dalej RODO 2016/679 z dnia 27.04.16 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy:

1. Administratorem danych osobowych naszych Gości jest Marcin Ławrynowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marcin Ławrynowicz z siedzibą przy ul. Kościuszki 23, 16-300 Augustów, NIP 8461598689

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi prosimy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: RozmarynAugustow@gmail.com, nr tel: 578 287 478 lub na adres fizyczny siedziby Administratora.

3. Dane osobowe Gości przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacja umowy o świadczenie usług noclegowych. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych jest:
– dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Administratora w związku z poniesioną szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Administratora,
– udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
– zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości.

Ponadto, Administrator przetwarza dane osobowe Gości gromadzone przez monitoring obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom i innym osobom przebywającym na terenie obiektu, oraz zabezpieczeniu mienia znajdującego się na terenie obiektu.

4. Administrator zgodnie z przepisami przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
-firmom świadczącym usługi wsparcia IT oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
-firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,
-firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.

5. Dane osobowe:

– pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług noclegowych będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Administratora lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,

– pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 30 dni od daty utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

6. Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Goście posiadają prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Administratora na pisemny wniosek.

7. Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, PESEL, adresu email, w przypadku rezerwacji internetowych, numeru kontaktowego telefonu, jest wymogiem zawarcia umowy o usługi noclegowe. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Administratorowi zawarcie umowy o usługi noclegowe.

9. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

10. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Gości dostępna jest również na stronie internetowej RozmarynAugustow@gmail.com, przed każdym wejściem do obiektu oraz bezpośrednio u Administratora.